Основни подаци о школи

 

МИСИЈА И ВИЗИЈА
Misija i vizija.jpg МИСИЈА ШКОЛЕ
Ми смо школа у којој се негује толеранција, љубав према раду и учењу, индивидуални приступ сваком ученику, другарство, тимски дух и сарадња са родитељима и локалном заједницом.

ВИЗИЈА ШКОЛЕ
Желимо да будемо школа у коју ће свако дете долазити радо, у којој ће се осећати безбедно и где ће стицати потребна знања за даље школовање.

МОТО ШКОЛЕ
Желимо да будемо школа у коју ће свако дете долазити радо, у којој ће се осећати безбедно и где ће стицати потребна знања за даље школовање. 


ШКОЛА ДАНАС
Skola danas.jpg У нашој школи се:
- учи како да се учи,
- стиче основно знање из свих области науке, уметности и спорта,
- развија дисциплина и самодисциплина,
- савладавају се основни конкретни појмови о демократији и толеранцији и
- развија одговорност према себи и другима.

Циљ васпитног рада у школи, темељи се на основама циља васпиања уопште, то значи да се васпитањем остварује припрема за живот, оспособљавање за примену стручног знања и умења и стваралачког коришћења слободног времена, развијање интелектуалних и физичких способности, стицање и развијање свести о потреби чувања здравља и заштите природе и човекове средине, развијање хуманости, истинољубивости, патриотизма и других етичких својстава личности, васпитање за хумане и културне односе међу људима, без обзира на пол, расу, веру, националност и лично уверење, неговање и развијање потреба за културом и очување културног наслеђа и стицање основних сазнања о лепом понашању у свим приликама.

Наша школа је модерна, савремено конципирана школа која нуди квалитетан програм, негује атмосферу толеранције и конструктивне комуникације, која је у стању да одговори потребама времена и прати научно-технолошка достигнућа.

Школа у којој се учи како да се учи, тимски ствара, демократски комуницира, заједнички савлађују препреке, уважавају и поштују различитости, развија одговорност, иницијативност, подстиче радозналост и креативност и омогућује свестрани развој личности детета. Подржавамо савремене методе учења и користимо информационо-комуникационе технологије у наставној пракси, оспособљавајући ученика за самостално учење али и примену знања стечених у школи у даљем школовању и животу.

Посебну пажњу посвећујемо безбедности ученика и доброј дисциплини стварајући сигурно и пријатно окружење у коме деца стичу функционална и трајна знања.

Континуирано улажемо у професионални развој наставног кадра и осавремењивање наставног процеса и повећање постигнућа ученика.

Сматрајући школу средиштем образовног, културног и духовног живота као и кључном за формирање одговорне, демократске и свестране личности, сарађујемо са свим релевантним образовно-научним и културним институцијама као и са локалном заједницом.

Важно нам је да у родитељима имамо добре сараднике и да заједнички радимо на превазилажењу тешкоћа и обогаћивању школског живота. 


ПРОСТОРИЈЕ ШКОЛЕ
Prostorije skole.jpeg Школа располаже једном зградом у оквиру које је фискултурна сала и школским земљиштем на коме су делом спортски полигони, а други део је затрављено и уређено школско земљиште.

Наставне просторије:
- 14+4 класичних учионица
- 6 кабинета: биологија, хемија, физика, техника и информатика, ликовна култура, музичка култура
- 1 радионица
- 2 сале за физичко васпитање и
- 1 кабинет за изборни предмет информатика и рачунарство
- 1 мултимедијална учионица
- 1 учионица за продужени боравак

Остале просторије:
- 1 наставничка канцеларија
- 1 канцеларија директора
- 1 канцеларија за књиговођу и благајника
- 1 зубна амбуланта
- 1 кухиња са трпезаријом и магацинским простором
- 1 котларница
- 1 адаптирани део ходника за библиотеку
- 1 адаптирани део ходника за логопеда
- 1 адаптирана просторија за педагога и психолога
- 1 адаптирана просторија за секретара,
- 1 просторија за помоћно особље
- 1 адаптирана подрумска просторија за службени стан домара школе
- 1 радионица за домара
- 1 свлачионица за ученике
- 2 подрумске просторије
- санитарне просторије, комуникације (холови и степеништа).

Укупна површина школског простора износи 4236 m2, а од тога учионичког простора 2061 m2, административног простора 166 m2, школске библиотеке 54 m2 , фискултурне сале 522 m2, школске кухиње са трпезаријом и магацинским простором 316 m2, ходници, адаптиране подрумске просторије и мокри чворови 1117m2, школског дворишта 10.056 m2 (од тога 480m2 спортски полигон) и кошаркашко игралиште површине 464 m2. 


ШКОЛСКИ ОДБОР

:Чланови школског одбора:


Представници запослених:
- Јасна Рацковић, проф. хемије
- Мица Савковић, проф. физичког васпитања
- Јулија Ерић, проф. разредне наставе

Представници родитеља:
- Георгина Фреи, професор немачког језика
- Тамара Пантовић, професор српског језика
- Дејан Баралић, инжењер

Представници локалне самоуправе:
- Сузана Димитријевић, дипл.хемичар
- Лола Чвркић, пензионер
- Лепосава Видојевић, пензионер

Руководство:
- председник Школског одбора: Мица Савковић, проф. физичког васпитања
- заменик председника Школског одбора: Тамара Пантовић, проф. српског језика
- записничар: Катарина Поповић, секретар школе

Задаци Школског одбора су:
1. Доноси Статут школе.
2. Доноси Годишњи план рада школе и усваја извештај о његовом остварењу.
3. Одлучује о пословању школе.
4. Одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом.
5. Расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника и васпитача и даје мишљење за њихов избор.
6. Расписује конкурс за директора и даје мишљење за његово именовање
7. Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно - васпитног рада.
8. Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе. 


НАЗИВ ШКОЛЕ
Bista Vuka.jpg Живот Вука Караџића:
Вук С. Караџић рођен је 6. новембра 1787. године у Тршићу. Већ у најранијем детињству показао је склоност ка књизи, што је запазио његов рођак Јефто и он му је пружио прва знања. Први буквар из ког је Вук учио био је руски, јер српских у то време није било. Учио је сам. Са 8 година отац Стефан га је уписао у школу у Лозници, али је 1796. године завладала куга па је школа распуштена. Следеће Вуково училиште био је манастир Троноша. У пролеће 1804. године почео је први устанак, а пошто је Вук знао да чита и пише, постао је писар код Ђорђа Ћурчије, једног од устаничких вођа из Срема. Ћурчија исте године гине, тако да Вук у пролеће 1805. године одлази у Сремске Карловце. Учитељ, Лукијан Мушицки, одмах је запазио Вуков дар за језик и књижевност. У Карловцима је Вук остао до краја 1806. године па је отишао у Петрињу, крај Сиска, да усаврши немачки језик. С јесени 1807. године вратио се у ослобођену Србију и у Београду постаје писар у Правитељстујушћем совјету (највише тело устаничке власти). Већ следеће године уписује се у Велику школу (гимназију), међутим, убрзо одлази на лечење од реуме која се погоршавала и довела до згрчења леве ноге у колену, због чега је од своје 23. године морао да носи штулу и штаку.

Значајна дела:
Мала простонародна славенско-сербска пјеснарица(1814), Писменица сербскога језика по говору простога народа написана(1814), Српски рјечник и Српска граматика(1818), Српске народне приповијетке(1821. и 1853), Народне српске пјесме(1823. и 1833), Први српски буквар(1827), Народне српске пословице(1836), превод Новог завјета(1847), Ковчежић за историју, језик и обичаје Срба сва три закона(1849), Српске народне пјесме(1841,1845,1846, 1962. и 1965), Народне српске пословице и друге различите, као оне у обичај узете ријечи(1850), Српски рјечник-друго издање(1852).

Победа:
Вуков језик званично је ушао у школе и био прописан за школске уџбенике 1868. године, тј. четири године после Вукове смрти (7. фебруар 1864. година). 


ЛИЦЕ ЗА ЗАШТИТУ ПОДАТАКА ЛИЧНОСТИ
Evidencija lica za zaštitu podataka ličnosti potpisan.jpg

Евиденцију за заштиту података личности можете погледати ОВДЕ.