Документа школе

 

ОПШТИ АКТИ ШКОЛЕ

Статут ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Статут школе
Правилник о систематизацији можете погледати на следећем линку: Правилник о систематизацији
Пословник о раду Школског одбора можете погледати на следећем линку: Пословник о раду Школског одбора
Пословник о раду Наставничког већа можете погледати на следећем линку: Пословник о раду Наставничког већа
Пословник о раду Савета родитеља можете погледати на следећем линку: Пословник о раду Савета родитеља
Правила понашања можете погледати на следећем линку: Правила понашања
Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки можете погледати на следећем линку: Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавки
Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика можете погледати на следећем линку: Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика
Правилник о дисциплинској одговорности ученика можете погледати на следећем линку: Правилник о дисциплинској одговорности ученика
Правилник о раду школске библиотеке можете погледати на следећем линку: Правилник о раду школске библиотеке
Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала можете погледати на следећем линку: Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала
Листа категорија архивске грађе и документарних материјала са роковима чувања можете погледати на следећем линку: Листа категорија архивске грађе и документарних материјала са роковима чувања
Правилник о начину еведентирања, заштите и коришћења електронских докумената можете погледати на следећем линку: Правилник о начину еведентирања, заштите и коришћења електронских докумената
Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених можете погледати на следећем линку: Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених
Правилник о заштити података о личности можете погледати на следећем линку: Правилник о заштити података о личности
Oдлукa о одређивању лица за заштиту података о личности можете погледати на следећем линку: Oдлукa о одређивању лица за заштиту података о личности
План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности можете погледати на следећем линку: План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности


 


ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

Годишњи план рада установа доноси у складу са Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о основном образовању за основне школе, школским календаром, развојним планом и предшколским, школским и васпитним програмом. Годишњи план описује и наводи време, место, начин и носиоце остваривања програма образовања и васпитања. Годишњи план рада – простор, календар, 40-часовна радна недеља, глобалне планове рада за предмете. Овај план је увек доступан наставницима ради ефикаснијег остваривања образовања и васпитања и успостављања неопходних корелација.

Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2018-2019.годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2019-2020. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2021-2022. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2022-2023. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада
Годишњи план рада ОШ "Вук Караџић" за 2023-2024. годину можете погледати на следећем линку: Годишњи план рада

 


ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Развојни план школе јесте стратешки план развоја установе који садржи приоритете у остваривању образовно-васпитног рада, план и носиоце активности, критеријуме и мерила за вредновање планираних активности и друга питања од значаја за развој установе.

Школски развојни план ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Школски развојни план

Школски развојни план ОШ "Вук Караџић" 2020.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски развојни план

 


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм I циклус ОШ "Вук Караџић" 2021.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски програм I циклус

Школски програм II циклус ОШ "Вук Караџић" 2021.-2025. можете погледати на следећем линку: Школски програм II циклус

 


ПРАВИЛА ПОНАШАЊА

Реч је о организовању пристојног и адекватног понашања у школи, а у функцији што квалитетнијег презентовања и усвајања градива, као и самог боравка у школи. То је начин изражавања и понашања лепо васпитаних и образованих људи.

Правила понашања у ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећим линковима:

- За ученике
- За запослене
- За родитеље

 


ПУБЛИКАЦИЈА ШКОЛЕ

Шкoлa у публикaциjи прeдстaвљa прoгрaм и oргaнизaциjу рaдa, у склaду сa гoдишњим плaнoм рaдa, кao и прaвa и дужнoсти учeникa, прaвилa пoнaшaњa, кућни рeд и другe пoдaткe oд знaчaja зa прeдстaвљaњe шкoлe.

Публикацију школе ОШ "Вук Караџић" можете погледати на следећем линку: Публикација школе

 


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ

Извештај о раду школе је документ који представља резултате и постигнућа у васпитно-образовном раду наше школе.

Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2017-2018 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2018-2019 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2019-2020 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Полугодишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021 можете погледати на следећем линку: Полугодишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2020-2021 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2021-2022 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Годишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2022-2023 можете погледати на следећем линку: Годишњи извештај о раду школе
Полугодишњи извештај о раду ОШ "Вук Караџић" за 2023-2024 можете погледати на следећем линку: Полугодишњи извештај о раду школе


 


ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА

Извештај о раду директора је документ који ...

Извештај о раду директора можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора
Годишњи извештај о раду директора за 2021.-2022. годину можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора
Годишњи извештај о раду директора за 2022.-2023. годину можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора
Полугодишњи извештај о раду директора за 2023.-2024. годину можете погледати на следећем линку: Извештај о раду директора

 


ЗАВРШНИ РАЧУН

Завршни рачун за 2017. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2018. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2019. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2020. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун
Завршни рачун за 2023. годину можете погледати на следећем линку: Завршни рачун

 


ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Финансијски план за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Финансијски план

Прва измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Прва измена финансијског плана

Друга измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Друга измена финансијског плана

Трећа измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Трећа измена финансијског плана

Четврта измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Четврта измена финансијског плана

Пета измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Пета измена финансијског плана

Шеста измена финансијског плана за 2021. годину можете погледати на следећем линку: Шеста измена финансијског плана

Финансијски план за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Финансијски план

Прва измена финансијског плана за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Прва измена финансијског плана

Друга измена финансијског плана за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Друга измена финансијског плана

Трећа измена финансијског плана за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Трећа измена финансијског плана

Четврта измена финансијског плана за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Четврта измена финансијског плана

Пета измена финансијског плана за 2022. годину можете погледати на следећем линку: Пета измена финансијског плана

Финансијски план за 2023. годину можете погледати на следећем линку: Финансијски план

Изменy Финансијског планa за 2023. годину можете погледати на следећем линку: Прва измена Финансијског планa за 2023

Другу изменy Финансијског планa за 2023. годину можете погледати на следећем линку: Друга измена Финансијског планa за 2023 


СПИСАК УЏБЕНИКА

Списак уџбеника од I до VIII разреда за школску 2022-2023. годину можете погледати на следећем линку: СПИСАК УЏБЕНИКА.

Списак уџбеника од I до VIII разреда за школску 2023-2024. годину можете погледати на следећем линку: СПИСАК УЏБЕНИКА.
Допис можете погледати на следећем линку: Допис. 


ИЗВЕШТАЈ О САМОВРЕДНОВАЊУ

Извештај о самовредновању за школску 2021-2022. годину можете погледати на следећем линку: Извештај о самовредновању