Школа без насиља ПДФ Штампа Ел. пошта

Програм ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА- Акциони план за примену посебног протокола о заштитит деце од насиља, злостављања и занемаривања

Пројекат се у овој школској години наставља.Ученици првог и петог разреда ће реализовати програм по пројекту. Први разред ће гледати серијал Уа неправда и реализовати осам превентивних радионица за млађи узраст, а ученици петог разера ће реализовати осам радионица из програма за старије разреде.

Пројекат УНИЦЕФА Моја школа- школа без насиља проблем насиља решава плански, организовано и системски. У њему су предвиђене све активности које су препоручене Посебним протоколом.

У области превенције раде се радионице превенције насиља које треба да промене климу у школи, развују ненасилну комуникацију и солидарност међу ученицима. Радионице спроводе одељенске старешине са свим ученицима од 1 до 8 разреда.Програм ове школске године освежен је сетом радионица на тему превенције појава тужакања, ругања, давања погрдних надимака, радионицама за грађење толеранције и пријатељства и неговање матерњег језика.

Следећи важан сегмент превенције је рад Вршњачког тима који треба да буде главни носилац свих активности у школи које су посвећене грађењу позитивне и пријатељске климе на подручју наставе и ваннаставних активности. Организоваће се разне манифестације, догађања и такмичења, форум представе и сл.

У пројекат су укључене све интересне групе од ученика, наставника, помоћног особља до локалне заједнице и медија. Тиме се постиже и вертикално и хоризонтално утемељење пројекта па и протокола.

Сво особље је прошло кроз низ семинара чиме је постигнуто подизање нивоа свести и осетљивости свих укључених у живот и рад установе за препознавање насиља, злостављања и занемаривања.Планирамо додатне обуке на тему реституције и управљања одељењем чија ће раализација зависити од УНИЦЕФА.

Информисање свих укључених у живот и рад установе о процедурама и поступцима за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља обављаће се кроз низ родитељских састанака као и на састанцима Савета родитеља школе.

Радиће се на континуираном унапређивању компетенција наставника и ненаставног особља, деце, ученика, родитеља и локалне заједнице за уочавање и решавање проблема насиља, злостављања и занемаривања.

Кроз пројека се дефинишу процедуре и поступци за заштиту од насиља и реаговање у ситуацијама насиља што захтева и овај Протокол.

Сврха Посебног протокла

Уређују се интерни поступци унутар система и појединачних установа;

Разрађује се интерни поступак у ситуацијама сумње или дешавања насиља, злостављања и занемаривања;

Оквир је за превентивне активности и води ка унапређењу стандарда за заштиту деце/ученика;

Намењен је деци, свим запосленим у образовно-васпитним установама, родитељима и другим релевантним појединцима и институцијама које су укључене у превенцију и решавање проблема насиља.

Законски оквир

Основе за успостављање процедура за реаговање у установама образовања и васпитања које се односе на злостављање деце/ученика од стране запослених у установи постављене су Законом о основама система образовања и васпитања (члан 44,45 и 46) и Законом о раду;

Директор је одговоран за поштовање законитости рада установе и предузимање мера у складу са Законом (члан 61 и члан 62, став 2, тачка 12).

Значење појмова

У складу са природом делатности образовно-васпитних установа, у овом документу користи се појам НАСИЉЕ.

Насиље се дефинише као сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног понашања које има за последицу стварно или потенцијално угрожавање здравља, развоја и достојанства деце/ученика.

Насиље је вишедимензионална појава.

Насиље може бити у оквиру вршњачких односа, као и односа одрасли-деца, који укључују одговорност, поверење и моћ.

Не постоје прецизне границе између различитих врста и облика насиља, односно, они се међусобно преплићу и условљавају.

Основни принципи

Право на живот, опстанак и развој;

Најбољи интерес детета;

Недискриминација и

Партиципација деце

Важно је да установа креира климу у којој се:

Учи, развија и негује култура понашања и уважавања личности;

Не толерише насиље;

Не ћути у вези са насиљем;

Развија одговорност свих;

Сви који имају сазнање о насиљу обавезују на поступање.

Општи циљ Посебног протокола

Унапређивање квалитета живота деце применом

- мера превенције

- мера интервенције

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У СКЛОПУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ОШ"ВУК КАРАЏИЋ" У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА"

У конципирању акционог плана за школску 2010-2011.годину пошли смо од евалуације превентивних активности од прошле школске год која је показала је следеће:

Остварени су циљеви: упознавање са правном регулативом,

израда Посебног протокола о заштити деце од злостављања и занемаривања, дефинисање улога и одговорности у примени процедура и поступака, развијање и неговање богатства у различитости, подизање нивоа свести запослених за препознавање насиља, злостављања и занемаривања, дефинисање правила понашања и последица кршења правила, умрежавање свих кључних носилаца превенције насиља, подизање нивоа свести и осетљивости родитеља, информисање о постигнутим резултатима и активностима.

Усклађивање са постојећим подзаконским актима школе као други циљ биће реализован ове школске године. Информисање о постигнутим резултатима наставиће се кроз рад Савета родитеља и трибине о теми насиља и кроз редовно обавештавање на седницама Наставничког већа.

Дакле, сви циљеви су остварени , циљеви 2 и 10 у највећој мери и наставља се са њима .Остали циљеви унапређиваће се ове школске године јер су то и трајни циљеви програма који треба да постане саставни део живота школе.

На основу евалуације акционог плана из прошле године , школски тим доноси следећи програм превентивних активности за школску 2010-2011.годину.

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ У СКЛОПУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ОШ"ВУК КАРАЏИЋ" У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

Општи циљеви

1. усклађивање са постојећим подзаконским актима школе

Задатак: доношење Правилника о понашању запослених и ученика; усклађивање са постојећим правилницима о општој и материјално – техничкој безбедности школе

Носиоци активности: директор и секретар школе

Временски рок: прво полугодиште школске 2010/2011. Године

2. развијање и неговање богатства у различитостима

Задатак: реализовање превентивних радионица у првом и петом разреду.Реализовање сета радионица у млађим разредима са акцентом на темама тужакања, ружних надимака, етикетирања, грађење пријатељстава .Реализовањ програма одељенски заједница у који су уграђене теме везане за превенцију насиља ( радионице на тему пријатељства, вредносних орјентација којима треба тежити, појавама дисктиминације и предрасуда , као и радионицама које су посвећене сталној анализи односа у одељењу и школи и праћењу применае правила и реституције.

Носиоци активности: одељенске старешине

Временски рок: школска 2010/2011. Година

3. Праћење поступања по дефинисаним улогама и одговорностима у примени процедура и поступака Посебног протокола

Задатак: Праћење примене поступања по Протоколу.

Носиолац активности: Школски тим

Временски рок: школска 2010-2011

4. Унапређивање знања наставника о реституцији и управљању

одељењем

Задатак: организовати обуке на предвиђене теме

Носиолац активности: Школски тим, ментор

Временски рок: школска 2010-2011

5. Укључивање родитеља у реализовање предавања и трибина

Задатак: Одабрати родитеље за предавање на тему насиља и здравља и организовати предавања за ученике и родитеље.

Носиоци активности: одељењске старешине

Временски рок: школска 2010/2011. Година

6. Унапређивање рада унутрашње и спољашње заштитне мреже.

Задатак: Интензивирање сарадње са Центром за социјални рад и Министарством унутрашњих послова и Дечјим диспанзером кроз састанке, предавања и консултације.

Носиоци активности: Школски тим

Временски рок: школска 2010/2011. Година

7. Прикупљање извештаја и документације за процес сертификовања школе

Задатак: Писање извештаја о свим активностима и прављење портфојија школе

Носиоци активности: Школски тим

Временски рок: септембар- новембар 2010/2011. године

ИНТЕРВЕНТНЕ АКТИВНОСТИ У СКЛОПУ АКЦИОНОГ ПЛАНА

ОШ "ВУК КАРАЏИЋ" У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА"

Основни циљ:

Дефинисање КО, КАДА И НА КОЈИ НАЧИН реагује у ситуацији насиља

Посебни циљеви:

1. Дефинисање корака у интервенцији

Редослед поступака

1. Сазнање о насиљу-откривање

2. Заустављање насиља;

3. Смиривање ситуације;

4. Консултације

5. Предузимање неопходних мера

6. Праћење ефеката предузетих мера

Вођење евиденције и документације

2. Одређивање нивоа тежине насилног понашања и улога и начина интервенције

Прво ниво

Ове облике насиља решава самостално наставник и одељенски старешина у оквиру свог рада.Може користити и подршку вршњачког тима.

Физичко насиље

-ударање чврга -гурање -штипање

-гребање -гађање -чупање

-уједање -саплитање -шутирање

-прљање и уништавање ствари

Емоционално, психичко насиље

-исмејавање -омаловажавање -оговарање

-вређање -ругање - прозивање -псовање

-етикетирање -имитирање

- називање погрдним именима

Социјално насиље

-добацивање

-подсмевање

-игнорисање

-искључивање из групе или фаворизовање на основу социјалног статуса, националности, верске припадности

-насилно дисциплиновање

-ширење гласина

Сексуално насиље и злоупотребе

-добацивање -псовање

-ласцивни коментари -ширење прича

-етикетирање -сексуално додиривање

-гестикулација

Насиље злоупотребом информационих технологија

-узнемиравајуће зивкање

-слање узнемиравајућих порука СМС-ом ММС-ом, путем веб сајта

Други ниво

У решавању ових облика насиљанаставник и одељенски старешина укључује тим, тј. Унутрашњу заштитну мрежу

Физичко насиље

-шамарање -ударање -гажење, цепање одела

-шутке -затварање -измицање столице

-чупање за косу -пљување и отимање и уништавање имовине

Емоционално психичко насиље

-уцењивање -претње -неправедно кажњавање

-забрана комуницирања -искључивање -одбацивање

-манипулисање

Социјално насиље

-сплеткарење -игнорисање -неукључивање

-неприхватање

-манипулисање -експлоатација -национализам

Сексуално насиље и злоупотребе

-сексуално додиривање

-показивање порнографског материјала

-показивање интимних делова тела

-свлачење

Насиље злоупотребом информационих технологија

-огласи

-клипови, блогови

-злоупотреба форумаи четовања

-снимање камером појединаца против његове воље

-снимање камером насилних видео сцена

-диструбуирање снимака и слика

Трећи ниво

Ако ученици чине или трпе неки од следећих облика насиља обавезно је укључивање других институција, односно активирање спољашње заштитне мреже

Физичко насиље

-туче

-дављење

-бацање

-проузрокаовање опекотина

-ускраћивање хране и сна

-излагање ниским температурама

-напад оружјем

Емоционално, психичко насиље

-застрашивање

-уцењивање

-рекетирање

-ограничавање кретања

-навођење на коришћење психоактивних супстанци

-укључивање у секте

-занемаривање

Социјално насиље

-претње

-изолације

-одбацивање и терор групе над појединцем

-дискриминација

-организовање група и кланова

-национализам

-расизам

Сексуално насиље и злоупотребе

-завођење од стране одраслих

-подвођење

-злоупотреба положаја

-навођење,

-изнуђивање и принуда на сексуални чин

-силовање

-инцест

Насиље злоупотребом информационих технологија

-снимање насилних сцена

-дистрибуирање снимака и слика

-дечја порнографија

Како ће се поједини облици насиља решавати у конкретним ситуацијама, то јест на ком нивоу, зависи и од следећих околности:

- да ли насиље чини појединац или група, вршњак или неко старији

- да ли се насилно понашање понавља

- које су могуће последиве

- какве су компетенције наставника, одељенског старешине

Документација и евидентирање случајева насилног понашања

Сваки акт насиља мора се евидентирати у складу са договореним начином евидентирања у установи.

Евиденцију о случајевима насиља води, пре свега, одељењски старешина/

наставник, а Тим уколико се укључује у интервенисање. Ради свеобухватног увида, потребно је анализиране укупне податке (број, облике насилног понашања и предузете мере) достављати стручној служби, Тиму и директору установе

У обрасце, договорене на Наставничком већу, уписује се: шта се догодило, ко су учесници, како је пријављено насиље, какве су последице, који су исходи предузетих корака, на који начин су укључени родитељи, разредни старешина, стручна служба, професионалци из других институција, као и начини на који ће ситуација бити праћена итд.

Ова документација треба да се чува код стручне службе или директора, поштујући

принцип поверљивости података.

На састанцима стручних тела треба покретати питања о реализацији Програма заштите деце, превентивним активностима, начинима и ефикасности интервенције, вођењу

евиденције.

Праћење понашања деце/ученика може подразумевати: опис понашања деце/ученика у установама (у току васпитних активности, часа, одмора, ваннаставних активности, слободног времена и сл.) – негативни примери. Осим описа негативних, насилних поступака, треба да се бележе и позитивни примери, како би се деца у већој мери подстицала на позитивно понашање.

Ако се прикупљају подаци на нивоу одељења/групе, за њих може бити задужен одељењски старешина, а у уређивању формулара, свеске или слично могу учествовати сва деца.

Васпитачи, учитељи и одељењске старешине могу имати и посебне фасцикле, досије, портфолија, дневнике у које бележе различита запажања о понашању деце; коментаре друге деце, родитеља/старатеља, ученика, других наставника о постигнућима или пропустима у понашању. Ове белешке могу се периодично анализирати (на нивоу Тима, одељењског и наставничког већа, педагошког колегијума и др.), како би се стекао бољи увид у то које мере и стратегије јесу делотворне кад је у питању дете које се насилно понаша. Периодична анализа одељењском старешини треба да послужи за планирање превентивних активности са одељењем/групом, а Тиму, на нивоу установе, за унапређење Програма заштите деце од насиља.

Психолог школе је израдила документацију за праћење која се састоји од портфолија одељенског старешине за одељење и за појединачне ученике.Урађени су картони за праћење ученика са проблемима у понашању, за ученике са посебним потребама, за даровите ученике и васпитно-дисциплински картон за праћење ефеката предузетих мера.

Пример обрасца за евидентирање

ШКОЛА БЕЗ НАСИЉА

* Када се десио догађај: * Место догађања: 1. учионица; 2. ходник

___________________ 3. двориште; 4. игралиште; 5. остало:

________________________________

* Опис догађаја: 1. туча; 2. свађа; 3. вређање; 4. давање надимка; 5. уништава-

ње имовине; 6. оговарање; 7. остало:__________________________________

* Ко је учествовао: појединац___________________________________________

група_______________________________________________

одељење__________

* Шта је узрок сукоба_________________ * Које су последице сукоба_________

__________________________________ _______________________________

__________________________________ _______________________________

__________________________________ ____________________________ *

Ко је пријавио догађај? ________________________________________

* Коме је пријављено?_________________________________________________

* Има ли очевидаца? _____________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________.

* Како је решен проблем: 1. договором сукобљених страна; 2. укором/опоменом

вршњачког тима; 3. упозорење:- одељенског старешине____,- педагога_____,

- директора____; 4. позив родитељима – разговор; 5. укор__________________;

6. казна_______________________; 7. надокнада штете; 8. остало____________

____________________________________________________________________.

* Има ли предлога за спречавање насиља? ________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

* Датум попуњавања: * Попунио:

_______________ _________________

Датум настанка насилне ситуације.......................

ЕВИДЕНЦИЈА НАСИЛНОГ ПОНАШАЊА

Место

• у дворишту установе

• у ходнику

• у тоалету

• у учионици/соби

• на путу до установе

Време:

• пре доласка у установу

• после доласка

• на часу - 1, 2, 3, 4, 5, 6.

• на одмору

• у току активности

• у току слободног времена

Начин откривања/уочавања:

• личним увидом

• дојавом посматрача

• дојавом родитеља

• посредно( сандуче, телеф. пријава)

• уочавањем знакова

• дојавом особе која је доживела насиље од ....................................................

Особа која трпи насиље (подвуци)

Ученик

М/Ж

група/разред

Група:

хомогеног узраста

хетерогеног узраста

истополна

хетерополна

Одрасли

васпитач

учитељ

предметни наставник

одељењски старешина

дежурни наставник

техничко особље

административно особље

стручни сарадник

школски полицајац

директор

родитељ ( сопствени/туђи)

Учесник

М/Ж

група/разред

Група:

хомогеног узраста

хетерогеног узраста

истополна

хетерополна

Одрасли

васпитач

учитељ

предметни наставник

одељењски старешина

дежурни наставник

техничко особље

административно особље

стручни сарадник

школски полицајац

директор

родитељ ( сопствени/туђи)

Особа која врши насиље (подвуци)

Учесници насилне ситуације

Насилна ситуација се:

• дешава први пут

• понавља више пута

Кратак опис насилне ситуације:

Датум пријаве

насилне ситуације:

Подносилац пријаве:

Врста интервенције:

Предложене мере заштите и начини праћења спровођења предузетих

мера:

Вредновање и процена ефикасности предузетих мера:

ПРИМЕР ОБРАСЦА ЗА ПРАЋЕЊЕ/УКЉУЧИВАЊЕ ДРУГИХ ИНСТИТУЦИЈА У

ИНТЕРВЕНЦИЈУ/ПРЕВЕНЦИЈУ

Назив и адреса установе којој се обраћамо: ________________________________________

______________________________________________________________________________

Назив и адреса установе:_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Име и презиме одговорне особе/ директора: _______________________________________

Адреса установе: _______________________________________________________________

телефон/мејл у установи_________________________________________________________

Име и презиме координатора Тима за заштиту деце од насиља: ______________________

______________________________________________________________________________

телефон/мејл ___________________________________________________________________

Име и презиме детета:___________________________________________________________

узраст _________________________________________________________________________

група/разред , одељење __________________________________________________________

Име и презиме родитеља/старатеља _______________________________________________

Адреса становања: ______________________________________________________________

телефон/мејл __________________________________________________________________

Разлози због којих се обраћамо надлежној установи ________________________________

_______________________________________________________________________________

Кратак приказ/опис кључних догађаја (време/датуми када су се десили, ко су били учесници,

какве су последице...)

______________________________________________________________________________

Предузете мере у установи

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Датум: ______________

                                                                                                                                                  Потпис директора

 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 20 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template