Школски одбор ПДФ Штампа Ел. пошта

На основу члана 54. закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС" број 72/2009, 52/2011 и 55/2013) и члана 63. Статута града Чачка ("Сл. лист града Чачка" број 3/2008, 8/2013 и 22/2013), Скупштина града Чачка, на седници одржаној 9. и 10.  јула 2014. године  донела је решење о именовању Школског одбора у ОШ "Вук Караџић", а именовани следећи чланови:

Представници запослених:

 1. Марија Петронијевић, проф. српског језика
 2. Марина Спасојевић, проф. разредне наставе
 3. Небојша Милетић, проф. разредне наставе

Представници родитеља:

 1. Весна Станић, стоматолог
 2. Соња Јездимировић, стоматолошка сестра
 3. Горан Јаворац, социјолог

Представници лаокалне самоуправе:

 1. Милена Тошић, економски техничар
 2. Невена Јелић, дипл. економиста
 3. Весна Величковић, дипл. хемичар

 Председник Школског одбора: Горан Јаворац, социолог

 Заменик  председник Школског одбора:Весна Станић, стоматолог

 Записничар: Марина Спасојевић, проф. разредне наставе

План рада Школског одбора

Задаци  Школског одбора су:

1. Доноси Статут школе.

2. Доноси Годишњи план рада школе и усваја извештај о његовом остварењу.

3. Одлучује о пословању школе.

4. Одлучује о коришћењу средстава школе у складу са Законом.

5. Расписује конкурс за избор наставника, стручних сарадника и васпитача и даје мишљење за њихов избор.

6. Расписује конкурс за директора и даје мишљење за његово именовање

7. Разматра успех ученика и предузима мере за побољшање услова рада школе и остваривање образовно - васпитног рада.

8. Разматра и друга питања утврђена актом о оснивању и Статутом школе.

 

СЕПТЕМБАР

Прва седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Усвајање Годишњег плана рада за школску 2017 /2018. годину
 2. Усвајање Извештаја о раду школе у школској 2016/2017. години
 3. Избор осигуравајуће куће
 4. Доношење одлуке о висини ђачког динара
 5. Доношење одлуке о цени оброка у ђачкој кухињи
 6. Усвајање Извештаја о успеху  ученика у школској 2016 /2017. години
 7. Разно

Друга  седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Усвајање ребаланса финансијског плана за 2015. годину
 2. Усвајање Извештаја о раду директора  у школској 2016 / 2017. години
 3. Разно

НОВЕМБАР

Трећа  седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Усвајање Извештаја о успеху ученика на крају првог класификационог периода
 2. Формирање Комисије за попис
 3. Разно

ЈАНУАР

Четврта   седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Усвајање Извештаја  о успеху ученика на крају првог полугодишта
 2. Разматрање и усвајање  Извештаја о реализацији редовне наставе и осталих активности
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о дисциплини ученика
 4. Усвајање Извештаја о раду директора за период од  01. 09. 2017.  до 31. 12. 2017. године

Пета    седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Усвајање плана јавних набавки
 2. Усвајање финансијског плана за 2018. годину
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о попису
 4. Разно

ФЕБРУАР

Шеста   седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање завршног рачуна за 2017. годину
 2. Разно

АПРИЛ

Седма седница Школског одбора

Дневни ред:

 1. Усвајање Извештаја о успеху ученика на трећем класификационом периоду
 2. Усвајање извештаја о дисциплини ученика
 3. Усвајање Извештаја  о реализацији свих облика наставе
 4. Разно

ЈУН

Осма   седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика осмог разреда
 2. Доношење одлуке о проглашењу ђака генерације
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализиваним екскурзијама
 4. Разно

АВГУСТ

Девета   седница Школског одбора:

Дневни ред:

 1. Разматрање и усвајање Извештаја о успеху ученика на крају школске године
 2. Разматрање и усвајање Извештаја о дисциплини ученика
 3. Разматрање и усвајање Извештаја о реализовању свих облика наставе
 4. Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора школе за период 01.01. 2017. – 01.08. 2018. године
 5. Разно

 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 14 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template