Савет родитеља ПДФ Штампа Ел. пошта

Савет родитеља је саветодавно тело. Савет родитеља чини по један представник родитеља ученика сваког одељења у школи.

Савет разматра питања од интереса за живот и рад ученика у школи, а посебно следећа питања:

  1. Успех и владање ученика;
  2. Предлаже представнике родитеља деце, односно ученика у орган управљања;
  3. Предлаже мере за осигурање квалитета и унапређивање образовно-васпитног рада;
  4. Учествује у поступку предлагања изборних предмета;
  5. Разматра намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге, од проширене делатности школе, од донација и средстава родитеља;
  6. Разматра услове за рад установе;
  7. Учествује у поступку прописивања мера из члана 44. овог Закона

(Чл. 44. се односи на мере, начин и поступак заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује установа у сарадњи са надлежним органом јединице локалне самоуправе);

  1. Даје сагласност на програм и организовање екскурзије, наставе у природи и разматра Извештај о њиховом остваривању;
  2. Разматра друга питања утврђена Статутом (Закон о основама система образовања и васпитања “Сл. гласник РС”, број 62/03). 

Савет родитеља ради по свом плану и програму који припрема председник Савета заједно са наставницима задуженим за рад са Саветом родитеља. За рад са Саветом родитеља задужени су: Драган Парезановић, директор школе, Анђелка Петровић, педагог, Марија Вуловић, психолог.

Активност 

Начин реализације

Носиоци

Време и место 

-Укључивање нових чланова у Савет родитеља

-Извештај о раду у 2013/2014.  Давање сагласности на предлог Наставничког већа за извођење излета, екскурзија...

-Усвајање програма рада Савета родитеља за 2014/2015. годину

-Упознавање са Годишњим планом рада школе

-Упознавање са пројектом Професионална орјентација на преласку у средњу школу

-Актуелна питања у школи (почетак рада, рад ђачке кухиње, кадровске промене и осигурање ученика)

-Мере за побољшање услова рада

Састанак

Председник Савета родитеља

Директор

Педагог

Септембар; школа

-Успех и владање ученика на крају првог класификационог периода

-Активности у вези прославе Дана школе

Састанак

Председник Савета родитеља

Директор

Педагог

Новембар; школа

-Успех и владање ученика на крају I полугодишта

-Информација о активностима поводом Дана Светог Саве

-Актуелна питања

Састанак

Председник Савета родитеља

Директор

Педагог

Фебруар; школа

-Успех и дисциплина ученика на крају трећег класификационог периода Такмичење ученика

-Припрема ученика VIII разреда за упис у средње школе- информација

-Информација о пробном тестирању ученика VIII разреда

-Актуелна питања

Састанак

Председник Савета родитеља

Директор

-Педагог

Април – Мај; школа

-Успех ученика на крају четвртог класификационог периода

-Резултати такмичења ученика

-Оцена рада Савета родитеља

Састанак

-Председник Савета родитеља

-Директор

-Педагог

Јун; школа 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 17 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template