Инклузивна настава

У одељењима петог разреда организована је инклузивна настава за пет ученика који захтевају посебне потребе у индивидуализацији наставе.

Програм инклузивног образовања и васпитања

На основу члана 77. Закона о основама система образовања и васпитања школа је дужна да ученицима којима је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању, обезбеди отклањање физичких и комуникацијских препрека и донесе индивидуални образовни план.

Циљ индивидуалног образовног плана јесте постизање оптималног укључивања детета и ученика у редован образовно-васпитни рад и његово осамостаљивање у вршњачком колективу.

Iндивидуални образовни план у школи доноси педагошки колегијум на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима .

Тим у школи чини наставник разредне наставе, односно одељењски старешина и предметни наставници, стручни сараданик школе, родитељ, односно старатељ, а по потреби педагошки асистент и стручњак ван установе, на предлог родитеља.

Родитељ, односно старатељ даје сагласност за спровођење индивидуалног образовног плана.

У првој години уписа у школу, индивидуални образовни план доноси се и вреднује тромесечно, а у свим наредним годинама на почетку сваког полугодишта.

Наставник и васпитач при планирању свог рада у одељењу, односно групи усклађује свој план са индивидуалним образовним планом детета.

Индивидуалним образовним планом утврђује се прилагођен и обогаћен начин образовања и васпитања детета и ученика, а посебно:

1) Дневни распоред активности у васпитној групи и часова наставе у одељењу, дневни распоред рада са лицем које му пружа додатну подршку и распоред рада у посебној групи у којој му се пружа додатна подршка, као и учесталост подршке;

2) циљеви образовно-васпитног рада;

3) посебне стандарде постигнућа и прилагођене стандарде за поједине или за све предмете са образложењем за одступање од посебних стандарда;

4) индивидуални програм по предметима, односно садржаје у предметима који се обрађују у одељењу и раду са додатном подршком;

5) индивидуализован начин рада васпитача и наставника, односно индивидуализован приступ прилагођен врсти сметње.

За ученика са изузетним способностима школа доноси индивидуални образовни план, ,само без тачке 3.


Програм инклузивног образовања и васпитања

Активности

Носиоци активности

Учесници

Временски оквир

Формирање Тима за инклузију

Директор, Педагошки колегијум

Директор, стручни сарадници, наставници, одељенске старешине

Август 2010

Састанак тима и упознавање са активностима и програмом инклузивног образовања и презентација наставничком већу и Савету родитеља

Директор, Педагошки колегијум ,Тим за инклузију

Наставничко веће, Савет родитеља

Септембар-октобар

Идентификовање ученика са сметњама у развоју

Психолог и разредне старешине

Наставници и учитељи

Септембар- октобар-новембар

Процена развојног статуса ученика

Психолог

одељенске старешине, родитељи

Септембар- октобар-новембар

Процена социјалног статуса ученика

Педагог

одељенске старешине, родитељи

У току I тромесечја

Израда плана рада са ученицима који имају сметње

Педагошки колегијум ,Тим за инклузију(ИО)

одељенске старешине, одељенско веће

На крају I тромесечја

Израда плана рада даровитим ученицима са ученицима

Педагошки колегијум ,Тим за инклузију(ИО)

одељенске старешине, одељенско веће

На крају I тромесечја

Евалуација плана рада са ученицима са посебним потребама, и акциони планови за следећи период

Педагошки колегијум ,Тим за инклузију(ИО)

одељенске старешине, одељенско веће, родитељи

На крају II, III и IV класификационог периода

Планиран је један вишедневни семинар о Инклузивном образовању. Програм за све наставнике који изводе наставу у петом разреду, као и за наставнике тима за инклузију.

Тим за инклузију чине:

· Драган Парезановић, директор

· Марија Вуловић, психолог

· Стана Сентић, педагог

· Љиљана Урошевић, проф. математике

· Небојша Милетић, проф. разредне наставе

Филтрирање наслова     Прикажи # 
# Погодака
 

Анкета

Коју средњу школу желиш да упишеш?
 

Посетиоци

Имамо 27 гостију на мрежи

ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Template